Ogólne warunki korzystania przez użytkowników z serwisu internetowego m2-broker

Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania przez Użytkowników z serwisu 
www.m2-broker.pl, którego właścicielem oraz administratorem jest m2- Broker Sp.  z o. o. 

Na potrzeby niniejszego Regulaminu wskazane w nim sformułowania oznaczają co następuje:

Regulamin:  niniejszy Regulamin opisujący zakres oraz sposób świadczenia usług za pomocą serwisu www.m2-broker.pl,

Użytkownik:  osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystające z usług dostępnych w serwisie www.m2-broker.pl,

Administrator : m2-Broker Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie , przy ul. Lubicz 3, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy, pod numerem 0000518163, o kapitale zakładowym  5 000,00 zł, opłaconym w całości, REGON: 123168320, NIP: 6762477873,

Serwis: zorganizowana platforma informatyczno – informacyjna podłączona do sieci Internet, której Administratorem jest m2-Broker Sp. z o. o., zapewniająca udostępnianie w ramach Serwisu materiałów informacyjnych obejmujących w szczególności ogłoszenia dotyczące sprzedaży i kupna mieszkań z rynku pierwotnego („Polityka 0% prowizji”), najmu mieszkań, domów, lokali, informacje na temat usług finansowych, ubezpieczeniowych, świadczonych przez M2 – Broker Sp. z o.o., formularze kontaktowe oraz inne artykułu i informacje związane z branżą nieruchomości,

Usługi świadczone drogą elektroniczną: usługi udostępniane Użytkownikom za pomocą Serwisu, w tym Usługi wyszukiwania oraz Usługi informacyjne,

Usługa wyszukiwania: usługa polegające na umożliwieniu Użytkownikom zdalnego korzystania z mechanizmów informatycznych pozwalających wyszukiwać ogłoszenia, zgodnie z podanymi kryteriami wyszukiwania,

Usługa informacyjna: usługa umożliwiająca zapoznanie się z innymi ofertami usług świadczonych przez m2-Broker Sp.  z o. o.,

Inne Usługi: pozostałe usługi świadczone przez m2- Broker Sp. z o.o., w tym Usługi ogłoszeniowe, Usługi finansowe, Usługi reklamowe,

Usługa ogłoszeniowa: udostępnianie treści na podstawie indywidualnych zleceń Użytkowników, zamieszczanych przez Administratora (w tym celu należy zgłosić się do Administratora bezpośrednio),

Usługi  finansowe:  świadczone przez m2- Broker Sp. z o.o.  usługi pośrednictwa finansowego, umożliwiające zapoznanie się ofertami kredytowi oraz usługami z zakresu ubezpieczeń,

Usługi reklamowe: emisja w Serwisie materiałów reklamowych na podstawie odrębnych zleceń podmiotów trzecich (w tym celu należy zgłosić się do Administratora bezpośrednio),

Umowa : umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną.

„Polityka bezpieczeństwa danych osobowych w m2 – Broker Sp. z o.o.” – zbiór zasad dotyczących ochrony danych osobowych, związanych z korzystaniem z Serwisu, jaki i pozostałych usług świadczonych przez m2- Broker Sp. z o.o., z którymi zapoznanie się jest warunkiem zawarcia Umowy, który jest dostępny pod następującym adresem: http://m2-broker.pl/polityka-prywatnosci.html

1. Postanowienia ogólne

 1. Każdy korzystający z Serwisu Użytkownik zobowiązuję się do zapoznania z niniejszym Regulaminem oraz Polityką bezpieczeństwa danych osobowych w m2 – Broker Sp. z o.o. oraz akceptuje warunki w nich wskazane, jak również zobowiązuję się do respektowania zasad korzystania z Serwisu w nich podanych.
 2. Nie zapoznanie się  przez Użytkownika z niniejszym Regulaminem oraz Polityką bezpieczeństwa danych osobowych w m2 – Broker Sp. z o.o. nie może rodzić odpowiedzialności po stronie Administratora Serwisu.  
 3. Umowa zostaje zawarta z chwilą wpisania przez Użytkownika w przeglądarce właściwego adresu URL, przynależnego dla Serwisu oraz akceptacji warunków wskazanych w niniejszym Regulaminie, a ulega rozwiązaniu z chwilą wpisania przez Użytkownika w przeglądarce innego adresu URL.
 4. Z tytułu korzystania z Serwisu nie pobiera się od Użytkownika wynagrodzenia. Wynagrodzenie może być pobierane jedynie za Inne Usługi świadczone przez
  m2 – Broker Sp. z o.o. na podstawie odrębnie zawieranych umów.
 5. Przedstawione w Serwisie informacje i ogłoszenia, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66[1] ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2014 r. poz. 121)
 6. W razie wyrażenia chęci do zawarcia umowy pośrednictwa  sprzedaży i kupna nieruchomości bądź też skorzystanie z Innych Usług, tj. usług świadczonych bezpośrednio przez m2-Broker Sp. z o. o. należy przesłać informację na adres email:
  biuro@m2-broker.pl  bądź skontaktować telefonicznie pod nr +48 888 772 777.
  W zakresie świadczenia usług związanych z pośrednictwem w sprzedaży i kupna nieruchomości m2– Broker Sp. z o.o. stosuje dla swoich klientów tzw. „Politykę 0% prowizji”, której zasady zostały przedstawione w  odrębnym regulaminie dostępnym pod następującym adresem: ____________________

2. Warunki techniczne świadczenia usług drogą elektroniczną.

 1. W celu skorzystania z Serwisu Użytkownik jest zobowiązany do zapewnienia we własnym zakresie:
  1. Połączenia z siecią Internet
  2. Przeglądarkę internetową
  3. Inne oprogramowanie wymagane do Usług świadczonych drogą elektroniczną

3. Obowiązki i odpowiedzialność Użytkownika.

 1. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny
  z obowiązującym prawem, w tym niedopuszczalne jest korzystanie z Serwisu w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
 2. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów zamieszczonych w Serwisie wyłącznie na swój własny użytek. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie przez Użytkownika zasobów Serwisu w celach komercyjnych, w szczególności w celu prowadzenia przez niego działalności gospodarczej lub innej działalności zarobkowej.
 3. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie przez Użytkownika zasobów udostępnianych przez Serwis w sposób powodujący naruszenie praw autorskich, w zakresie tych materiałów udostępnianych przez Serwis, które są objęte ochroną z tego tytułu.
 4. Użytkownicy ponoszą wszelką odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody, jakie powstaną w wyniku ich niezgodnego z powyższymi zastrzeżeniami zachowaniami, jak  i innymi ich zobowiązaniami wynikającymi z niniejszego Regulaminu.
 5. Zakazuje się wprowadzania do Serwisu treści bezprawnych, Użytkownicy ponoszą pełna odpowiedzialność za wprowadzanie takich treści do Serwisu.

4. Obowiązki i odpowiedzialność Administratora

 1. M2-Broker Sp. z o. o. oświadcza, że wszelkie informacje, materiały oraz dane umieszczone w Serwisie są gromadzone, redagowane i prezentowane z należytą starannością.
 2. Administrator oświadcza, iż będzie dokładał wszelkich starań, by Serwis dostępny był nieprzerwanie oraz by świadczone w jego ramach usługi były świadczone na najwyższym poziomie. Jednakże Administrator nie wyklucza czasowego zawieszenia dostępności Serwisu, w przypadku konieczności przeprowadzenia napraw lub konserwacji systemów obsługujących Serwis oraz w związku z koniecznością ich modernizacji lub rozbudowy, o czym Administrator, w ramach możliwości, będzie informować z odpowiednim wyprzedzeniem.
 3. Administrator nie będzie ponosił jednak odpowiedzialności za przerwy
  w funkcjonowaniu Serwisu wynikłe z przyczyn technicznych, od niego niezależnych.
 4. M2-Broker Sp. z o. o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystywania przez Użytkowników informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu, w szczególności na za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji.

5. Reklamacje

 1. Użytkownik ma prawo zgłosić reklamację w zakresie wykonywanych przez Serwis Usług świadczonych drogą elektroniczną w terminie 14 dni od daty wizyty na stronie internetowej Serwisu na następujący adres e-mailowy: biuro@m2-broker.pl  bądź za pomocą listu poleconego na adres : ul. Lubicz 3, 31-034 Kraków
 2. Reklamacja powinna zwierać: imię i nazwisko, adres e-mail, wskazanie zakresu reklamowanej usługi, okoliczności uzasadniające reklamację, a także żądanie Użytkownika związane ze składaną reklamacją.
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty jej prawidłowego zgłoszenia.
 4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Administrator przed rozpatrzeniem reklamacji zwrócić się do Użytkownika o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie. W takim wypadku termin rozpatrzenia reklamacji zaczyna biec od daty otrzymania przez Administratora uzupełnionych informacji bądź danych.

6. Ochrona danych osobowych

 1. Administrator zastrzega, że w przypadku korzystania z Serwisu oraz niektórych usług  Użytkownicy będą zobowiązani do podania określonych danych osobowych.
 2. Zasady przetwarzania i gromadzenia danych osobowych uregulowane są odrębnie za pomocą „Polityki bezpieczeństwa danych osobowych w m2 – Broker Sp. z o.o.” dostępnej na stronie www.m2-broker.pl,  pod linkiem: http://m2-broker.pl/polityka-prywatnosci.html, z którą Użytkownik ma obowiązek się zapoznać, jako, że jej akceptacja stanowi warunek świadczenia przez Serwis usług drogą elektroniczną.

7. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życiem z dniem publikacji.
 2. Administrator zastrzega możliwość wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu, które to obowiązywać będą od dnia publikacji w Serwisie. Wszelkie usługi świadczone będą w oparciu o treść Regulaminu obowiązującego w momencie ich zlecenia.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie będą mieć przepisy prawa polskiego, w szczególności z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2014 r. poz. 121) oraz ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. 2013 r. poz. 1422) .
 4. Wszelkie spory wynikłe na tle stosowania niniejszego Regulaminu rozpatrywane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie przepisami ustawy Kodeks postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.  (Dz. U. 2014 r. poz. 101).
 5. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości związanych z korzystaniem z niniejszego Serwisu prosimy o kontakt pod adresem email: biuro@m2-broker.pl bądź na adres: ul. Lubicz 3, 31-034 Kraków

Dane kontaktowe

Zostaw numer, oddzwonimy:

+48 888 772 777

biuro@m2-broker.pl

Al. Beliny-Prażmowskiego 9/13A
         31-514 Kraków

0% prowizji za zakup Prowizji na zakup
nieruchomości z
m2-Broker na
Rynku Pierwotnym
sprawdź
Zakup nieruchomości 10-90 Wymarzone mieszkanie
na wyciągnięcie ręki!
W systemie 10/90
to możliwe
sprawdź

Co nas wyróżnia?

Pasja

Oferta

Mobilność

Eco